Real Time Web Analytics
Felhasználói üzenet


Keresés folyamatban

Kedves Partnereink!

 

Az elmúlt évek során a szállítási szolgáltatás költségei jelentősen megváltoztak (bérköltségek, EKR és egyéb költségek emelkedése miatt). Ezeket a költségeket az elmúlt időkben sikeresen át tudtuk vállalni kedves ügyfeleink tehermentesítése végett. Viszont ezek a költségek már olyan magasak lettek, amik bizonyos esetekben már tovább nem vállalhatóak. Ezért az ügyfelekkel egyeztetve és megkérdezve őket, egy olyan konstrukciót dolgoztunk ki, amely előnyös tud lenni mindkettőnk számára. Én ahogy az elmúlt 25 évben és a jövőben is, csak a win-win helyzetre törekszem, ahol mindkét fél megtalálja aszámításait.

 

Szállításai díjaink 2020.03.18-tól az alábbiak szerint változik:

kg

Bruttó vásárlási érték

Nettó szállítási díj

0-20 kg között

30 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

30 000 Ft vásárlás alatt

1 500 Ft + ÁFA

21-40 kg között

50 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

50 000 Ft vásárlás alatt

2 000 Ft + ÁFA

41-60 kg között

80 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

80 000 Ft vásárlás alatt

3 000 Ft + ÁFA

61-100 kg között

150 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

150 000 Ft vásárlás alatt

5 000 Ft + ÁFA

101-200 kg között

250 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

250 000 Ft vásárlás alatt

7 000 Ft + ÁFA

201-600 kg között

350 000 Ft vásárlás felett

DÍJMENTES

350 000 Ft vásárlás alatt

10 000 Ft + ÁFA

 

Figyeljenek oda a kisértékű és nehéz termékekre (desztillált víz, szélvédőmosó stb.),mert ezek a termékek rontják a szállítás értékét, javaslom ezek mellé értékes termékek kosárba rakását, hogy az érték meglegyen és a súlyhatár is még elfogadható legyen. Vagy legyen magas a megrendelés értéke és akkor a súly nem számít!

Köszönöm szépen a támogatásukat és megértésüket!
 

Oszoli Imre

Ügyvezető Osz-Car Kft

www.osz-car.hu info@osz-car.hu Telefon: 06-23-500-187, -188Osz-Car Autóalkatrész Kis- és Nagykereskedés Webáruháza
Belépés
Regisztráció
Hírlevél

ÁSZF

 ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEKA www.osz-car.hu internetes oldalon a jelen szerződés szerinti Eladó gépjárműalkatrészek, autófelszerelések, és egyéb kiegészítők árusítását valósítja meg („webáruház”). Ezen általános szerződési feltételek tartalmazzák azokat a kikötéseket és feltételeket, amelyeket a webáruházban való vásárlással kapcsolatosan az I. pontban részletezett Felek elfogadnak.


 

1. A szerződést kötő felek

 

1.1 A szerződést kötő felek azalábbiak: Osz-Car Kft. (8083 Csákvár, Szabolcs utca 5.  Cg.:07-09-030762, adószám: 11601351-2-07, 06 23-500-187, fax: 06-23-445-889,e-mail: osz-car@osz-car.hu, bankszámla: Kereskedelmi és Hitelbank Rt:10402568-00010231-00000005, tárhelyszolgáltató: Osz-Car Kft. 2040 Budaörs, Komáromi u. 20. a továbbiakban „Eladó”) valamint az oldal jelen szerződésszerinti felhasználója (a továbbiakban röviden „Vevő”). Eladó és Vevőmegnevezése együtt, röviden: Felek. 

 

A szerződés célja:

 Az OSZ-CAR Kft. mint az egyik szerződő fél a vele szerződő másikfelek közreműködése nélkül előre meghatározza a szerződések lényeges tartalmát.A jelen üzletszabályzatban található rendelkezések általános szerződésifeltételeknek minősülnek. A jelen üzletszabályzatot a honlapján közzéteszi,ezáltal a szerződő felek megismerhetik.


2. A szerződés tárgya

 

2.1 Felek a jelen szerződésben és awebáruházban meghatározott módon és feltételekkel egymással adásvételi szerződéstköthetnek, amelynek megkötése esetén az Eladó köteles a termék tulajdonát aVevőre átruházni, és a terméket a Vevő birtokába bocsátani, míg Vevő köteles avételárat megfizetni és a terméket átvenni. Az adásvétel tárgyának lényegestulajdonságait az Eladó által működtetett honlap tartalmazza. 

 

 

3. A szerződés létrejötte


3.1 A Felek közötti jogviszony a regisztrációs űrlap kitöltésével, az űrlapkezelési felületén a szerződés létrejöttét eredményező kezelőfelületrekattintva jön létre. Regisztráció nélkül a webáruházban vásárolni nemlehetséges, a regisztráció azonban nem kötelezi a Vevőt vásárlásra, ésönmagában nem eredményez vásárlást.Regisztráció lehetőségét megelőzően a regisztrálni kívánó félnek nyilatkozniakell, hogy az Általános Szerződési Feltételeket megismerte és magára nézveannak tartalmát elfogadta. Az Általános Szerződési Feltétel elfogadása tényérőlaz OSZ-CAR Kft. visszaigazoló e-mailt küld az azt elfogadó félnek.  

3.2 A regisztrációt követőesetleges adásvétel során az Eladó vállalja, hogy minden egyesmegrendelésről a jelen szerződés szerint visszaigazolást küld Vevőnek, amelybentájékoztatja arról is, ha valamely termék már nem található meg a webáruházkészletében. A termék adás-vételére vonatkozó jogviszony a megrendelésvisszaigazolásával jön létre Felek között. 

 

 

4. Felek jogai és kötelezettségei a regisztrációval és a megrendelésselkapcsolatosan

 
4.1 A Felek közötti jogviszony fennállása alatt -ideértve a regisztrációfolyamatát is-  a felhasználó köteles a saját személyes adatait, és amegrendelés egyéb adatait hibátlanul, és az Eladó által megjelöltrészletességgel és pontossággal megadni. Amennyiben az Eladó tudomására jut, hogya Vevő pontatlan, vagy valótlan tartalmú adatot közölt, illetve valamely adatotnem adott meg, jogosult a Vevő hozzáférését részlegesen, vagy teljes egészébenkorlátozni, illetve megszüntetni. Felek megállapodnak, hogy az adatokpontatlan, vagy valótlan, vagy hiányos megadásából keletkező bármilyen kár,vagy költség megtérítése iránti

felelősségét Eladó kizárja.

4.2 Vevő kötelezi magát, hogy a regisztráció és a megrendelés soránmeghatalmazottat nem vesz igénybe, azaz a Vevő személye megegyezik aregisztrációs űrlapban feltüntetett személlyel. Felek megállapodnak, hogy ezenrendelkezés be nem tartásából keletkező bármilyen kár, vagy költség megtérítéseiránti felelősségét Eladó kizárja.

4.3 Az Eladó jogosult a regisztráció során megadott adatokat telefonon, vagyszemélyesen egyeztetni. Amennyiben Eladó az adategyeztetés során azt avéleményt alakítja ki, hogy az adatok a valóságnak nem felelnek meg, vagy Vevőnem szándékozik, illetve nem képes az általa megrendelt termék vételáránakmegfizetésére, vagy a termék átvételére, Eladó jogosult a megrendelésteljesítését részben, vagy teljes egészében visszautasítani. Amennyiben amegrendelés már visszaigazolásra került, Eladó jogosult a szerződéstől azonnalihatállyal elállni. Utóbbi esetben Eladó a Vevő által korábban már megfizetettvételárat köteles 5 (öt) munkanapon belül visszatéríteni. Felek megállapodnak,hogy az ilyen visszatérítés esetén Vevő kártérítés, késedelmi kamat, vagyköltségei (pl. bankköltség) megfizetését Eladótól nem követelheti, figyelemmelarra is, hogy a megrendelés teljesítésének visszautasítására, vagy aszerződéstől való elállásra saját magatartása következményeként kerültsor. 

4.4 A megrendelt termékek kézhezvételétől számított 14 napon belül aVevőnek joga van elállni vásárlási szándékától. A vevő az elállási jog gyakorlásának napjától számított 14 napon belül kötelesvisszajuttatni az árut a kereskedőnek (azaz maximum a kézhezvételtől számított28 napon belül)

Ebben az esetben az Eladó köteles azáruért kifizetett vételárat visszatéríteni a Vevőnek az áruvisszaszolgáltatását követő 30 napon belül. A visszatérítés a szállításiköltségre nem vonatkozik. A Vevő köteles az árut eredeti állapotában azEladónak visszaszolgáltatni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevőkésedelmi kamatot, kártérítést, vagy költségei (pl. bankköltség) megtérítésétnem követelheti, figyelemmel arra, hogy a visszaszolgáltatást saját maga kérte.

4.5 Amennyiben Eladó tudomására jut, hogy Vevő, vagy Vevő és az Eladó közöttlétrejött jogviszony bármely elemének (például regisztrációs űrlap, jelszó)felhasználásával bármely más személy az Eladó hardvere, szoftvere, árukészlete,vagy Eladó birtokában, vagy tulajdonában lévő bármely más dologgal szemben azEladó által előzetesen jóvá nem hagyott tevékenységet készített elő, kíséreltmeg, vagy követett el, Eladó jogosult a Vevő regisztrációját rendszerébőltörölni, és a Vevő által esetlegesen megrendelt áruk Vevőnek való átadásátmegtagadni, és az esetlegesen már kifizetett vételárat –az okozott kárnakmegfelelő összegben- visszatartani. 

 

 

5. Szállítási  feltételek és a kárveszély átszállása

5.1 A termékek átadása futárszolgálat által való házhoz szállítással történik.
Eladó kötelezettséget vállal, hogy a megrendelés visszaigazolásától számított 2 (kettő) munkanapon belül a terméket átadja a futárcégnek kiszállítás céljából.
 
5.2 Amennyiben Vevő a csomagot második kézbesítés alkalmával sem vesziát, illetve, ha a kézbesítés olyan okból hiúsul meg, amelyre a futárcégüzletszabályzata ezt a jogkövetkezményt írja elő, a futárcég a csomagotvisszaküldi az Eladónak. A visszaküldéssel kapcsolatos minden költségviselésére Vevő köteles. Ebben az esetben Vevő köteles felvenni a kapcsolatotEladóval a csomag átvétele érdekében, és köteles a csomagot személyesen, azEladó telephelyén átvenni. Amennyiben Vevő a csomagot személyesen nem veszi átannak Eladó általi ismételt kézhezvételétől számított 30 napon belül, Eladójogosult a szerződéstől azonnali hatállyal elállni, és köteles az elállástólszámított 5 (öt) munkanapon belül, költségei (ideértve különösen mindenszállítási költséget, és az áruban a postázás miatt keletkezett kár összegét)levonását követően a kifizetett vételárat Vevőnek visszatéríteni. Felekmegállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmi kamatot, kártérítést, vagyköltségei megtérítését nem követelheti, figyelemmel arra, hogy az elállásrasaját magatartása miatt került sor.

5.3 Az aktuális megrendeléshez kapcsolódó szállítási díjat Eladó telefonon egyeztetett visszaigazolásban közli Vevővel. A szállítási díjat 1500,- Ft-ig a Vevő fizeti meg. Amennyiben ez a költség meghaladja az 1500 Ft-ot, az azon felül eső részt Eladó átvállalja. 

5.4 Amennyiben Vevő előreláthatólag nem lesz képes a termékekethatáridőben átvenni, köteles erről a tényről Eladót haladéktalanul írásban, azok, és a tényleges átvétel idejének megjelölésével tájékoztatni. Amennyiben amegjelölt ok Eladó megítélése szerint nyilvánvalóan alaptalan, vagy a ténylegesátvételre megjelölt határidő a megrendeléstől számított 30 napon túli, Eladójogosult elállni a szerződéstől, és az elállástól számított 5 (öt) munkanaponbelül költségei levonását követően, a kifizetett vételárat Vevőnekvisszatéríteni. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmikamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmelarra, hogy az elállásra saját magatartása következményeként került sor.
 
5.5 Pénzvisszatérítés Vevőnek a visszatérítésre rendelkezésre állóhatáridő kezdetéig tett ellentétes  rendelkezése hiányában arra a számláratörténik, amelyről a fizetés érkezett. Vevő haladéktalanul köteles Eladónakbejelenteni, ha a bankszámlája száma megváltozott. Felek megállapodnak, hogyEladó nem tartozik felelősséggel a bejelentés késedelméből, vagy elmaradásábólkeletkező semmilyen kártérítés, vagy költség iránt, figyelemmel arra, hogy errea Vevő magatartása következményeként került sor.

5.6 Amennyiben a termékek átvétele bármely, a Vevő érdekkörébenfelmerült okból késedelmet szenved, a kárveszély az eredeti szállításihatáridőben átszáll a Megrendelőre. 

5.7 A szállítási díj tartalmazza a csomagolási költséget is. 


5.8 Aszállításta rendelés visszaigazolását követő két munkanapon belül vállaljuk, attól függően, hogy a rendelt termék raktárunkban megtalálható-e. Amennyibennem, abban az esetben a szállítás időpontjaelőzetes egyeztetés szerint kerülmeghatározásra.  Amennyiben a szállítás azadott időn belül nem történik meg, a vevő köteles jelezni az Eladó felé e tényt a megjelölt elérhetőségeken. Vis Maior:Előre nem láthatóolyan körülmények, melyek az Eladóellenőrzési körén kívül esnek, így különösenelháríthatatlan akadályok miatt beálló szállítási késedelem miatt vállal felelősséget Eladó. Aszállítást harmadik cég végzi, így aszállítás során beálló egyéb késedelemért afelelősséget nem vállalja az Eladó. 

 

 

6. Fizetési feltételek

 

 

6.1 A termékvételárárnak megfizetése az alábbi módokon történhet: 

a, Helyszíni átvétellelaz Eladó telephelyén (2040 Budaörs Raktár u. 1)

b, Kiszállítás eseténaz átvétel helyszínén az áru átvételekor a szállítási díjjal együtt.

c, Előzetes bankiátutalással, amely tartalmazza a szállítási díjat is az Eladó Kereskedelmi és Hitelbank Nyrt. –nél vezetett 10402568-00010231-00000005 számlára utalva. Eladó mindaddig nem köteles aszállítást kezdeményezni, amíg a megrendelésnek megfelelő összeg meg nemérkezett.

 
6.2 Előzetes banki átutalás esetén Eladó jogosult a Vevő által megrendelttermékeknek csak azon hányadát szállítani, amelyekre vonatkozóan a vételár és aszállítási díj megfizetésre került. Eladó az ezt követően esetlegesenfennmaradó összeget az átutalástól számított 5 (öt) munkanapon belül Vevőszámára visszautalja. Felek megállapodnak, hogy ebben az esetben Vevő késedelmikamatot, kártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti, figyelemmelarra, hogy a visszautalásra saját magatartása miatt került sor.

6.3 Vevő késedelmes fizetése esetén az Eladó jogosult a mindenkori jegybankialapkamat kétszeresének megfelelő mértékű késedelmi kamat érvényesítésére

6.4 Az Eladó az általa leszállított valamennyi áru tulajdonjogát mind avételár, mind egyéb járulékos követeléseinek teljes mértékű kiegyenlítéséigfenntartja. A tulajdonjog fenntartása ugyanakkor nem érinti a kárveszélyeredeti szállítási határidőben történő átszállását.

6.5 Eladó ugyanazon Vevő által, ugyanazon napon és ugyanazon rendelési számmaleszközölt nettó 30.000 Ft feletti vásárlás esetén a Vevő általmegadott szállítási címre való postai szállítás első megkísérlésének költségét(„postázási kedvezmény”) elengedi. 


7. Hibás teljesítés
   

 

7.1 Eladó kötelezettséget vállal, hogy kizárólag hibátlan minőségű terméketértékesít.

 

7.2 Ha a megrendelt termék mégishibás,  vagy a szállítás során megsérült, akkor azt a Vevő írásbelikérésére Eladó díjmentesen kicseréli. 

7.3 Ha a megrendelt termék hibás, vagy a szállítás során megsérült, és Vevő élni kíván jelen szerződésben és a jogszabályokban részletezett jogaival,minőségi kifogás ügyintézése az alábbiak szerint alakul.

(1) Vevő kapcsolatot létesít a Vevőszolgálattal, és bejelenti kifogásátismertetve annak okát is.
(2) Vevő visszaküldi a terméket és a termékhez kapcsolódó a számlát Eladócímére. Az ekkor keletkező igazolt postázási költséget –a panasz megalapozottságaesetén- Eladó köteles Vevőnek megtéríteni. Amennyiben a termék, vagy a számlanem érkezik vissza a kifogás bejelentésétől számított 14 napon belül Eladó aminőségi kifogást tárgytalannak tekinti.
(3) Az áru visszaérkezését követően az Eladó az árut megvizsgálja, ésmegállapítja a minőségi kifogás megalapozott voltát. Amennyiben a minőségikifogás megalapozott, és csereáru rendelkezésre áll, a Vevő választása szerint Eladó a csereárut saját költségén megküldi Vevőnek, vagy annak vásárláskorivételárát és a visszaküldés postázási költségét átutalja Vevőnek.
(4) Amennyiben a panasz nem jogos, erről Vevőt értesíti, és tájékoztatja az áruátvételének lehetőségéről. 

 

7.4 Amennyiben cserére nincs lehetőség,Eladó a kifogásolt termék árát visszatéríti. A Felek megállapodnak, hogy azonokból eredően, hogy Eladó nem volt képes kicserélni a terméket Vevőkártérítést, vagy költségei megtérítését nem követelheti. 

 

 

8. A szerződés hatálya és megszűnése

 

8.1 Jelen szerződés határozatlan időrejött létre. 

 

8.2 A Felek bármelyike jelen szerződéstazonnali hatállyal bármikor megszüntetheti. Ebben az esetben Vevő már újabbrendelést nem tehet, azonban a már megrendelt áruk kiszállítása, értékesítése ajelen szerződés szerint történik. 

 

8.3 A szerződés 9.5 pontjában foglaltrendelkezések a szerződés megszűnésétől függetlenül hatályban maradnak. 

 

 

9. Adatvédelem

 

9.1 Vevő a regisztrációval kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Eladó a Vevőáltal megadott személyes és egyéb adatokat a regisztráció időtartama alatt, avásárlás lebonyolítása céljából kezelje és feldolgozza. A Vevő tudomásul veszi,hogy a honlap látogatása során Eladó rögzíti a felhasználók IP címét, alátogatás időpontját és a megtekintett oldal címét is, amelyhez a Vevő aregisztrációval kifejezetten hozzájárul.

 

9.2. A Vevő kijelenti, hogy adatai a valóságnak megfelelően kerültek megadásra. Vállalja,hogy haladéktalanul értesíti az Eladót az adataiban bekövetkezett változásról.

9.3. Az Eladó kizárja felelősségét a megadott téves, hibás vagy hamis adatokból eredő kárért,ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti aVevőtől.

9.4. A Szolgáltató köteles azadatkezelési követelményeket betartani a személyes adatok védelméről és aközérdekű adatok nyilvánosságáról szóló 2011. évi CXII. törvény alapján.

9.5 Vevő hozzájárul, hogy ezen adatokat a regisztráció ideje alatt, illetveaz említett adatokat személyes azonosító jellegüktől megfosztva a regisztrációtkövetően is statisztikai céllal Eladó kezelje, vagy feldogozza.

9.6. Az azonosításra alkalmas személyes és egyéb adatok törlése a webáruház honlapján a jelen szerződés hatályosságától függetlenül közvetlenülkérhető.
 
9.7. A regisztráció során Vevőnek lehetősége van e-mail hírleveletkérni. Az Eladó hetente hírlevélben értesíti újdonságairól azokat a Vevőket, akika hírlevél küldését kérték, későbbhírlevek küldésének felfüggesztése, illetve újbóli küldése is kérhető.

9.8 Vevőnek lehetősége van arra, hogy bármely általa kiválasztotttermékről - saját nevében és e-mail címével – értesítést küldjön harmadikszemélynek. A rendszer az így értesített harmadik személy adatait és a leveletnem rögzíti.

9.9. A személyes adatok kezelésével,tárolásával kapcsolatban az Eladó az elvárható legnagyobb gondossággal köteleseljárni. Az adatokat bizalmasan kezeli, harmadik személynek nem adja tovább.

9.10. Az adatkezelő adatai, elérhetősége:


Osz-Car Kft. 
8083 Csákvár, Szabolcs utca 5.

Tárhelyszolgáltató: Osz-Car Kft. 2040 Budaörs Komáromi u. 20.
Tel.: 06-23-500-187
Fax: 06-23-445-889
E-mail: osz-car@osz-car.hu

 

10. Panasz

10.1. Ha a szolgáltatás, azaz vásárlásigénybevételekor bármilyen panasz merül fel, az Eladóhoz intézett panaszbejelentést szóban vagy írásban, postai vagy e-mail üzenet formájában tehetikmeg.

10.2. A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság az illetékes az eseteges adatokkal való visszaélések ügyében.

 

 

 

11. Egyéb rendelkezések

  

11.1.A szerződés a felek között magyar nyelven jön létre.

 

11.2. A jelen feltételek szerint megkötött szerződés nem minősül írott szerződésnek, az OSZ-CAR Kft. nem iktatja, és utólag nem lesz elérhető.

 

11.3.Az OSZ-CAR Kft. lehetőséget biztosítaz adatok elekronikus rögzítése során felmerülő hibákat szerződési jognyilatkozatának megtételét megelőzően kijavíthassa, törlés, adatokmódosítása lehetőségével.

 

11.4. Felek megállapodnak, hogy a jelen szerződéses feltételeket megtárgyaltnak tekintik, és ezt Vevő a regisztrációsfolyamat elvégzésével kifejezetten elismeri.

 

11.5.Felek megállapítják,hogy a regisztráció során Vevőnek módja volt a jelen szerződéses feltételeketmegismerni, és a regisztrációs folyamat befejezettségével Vevő ezeket a feltételeket kifejezetten elfogadta.

 

11.6.Felek a jelenáltalános szerződési feltételekbe foglalt szabályokat tekintik irányadónak mindenolyan kérdésben, amelyben ettől eltérő írásbeli megállapodást nem kötnek.

 

11.7.       Felek törekednek a jelen szerződés teljesítésefolyamén felmerülő vitás kérdések tárgyalásos úton való rendezésére. Abban azesetben, ha erre mégsem lenne mód, a Felek a jelen általános szerződési feltételekből származó jogviták elbírálására, hatáskörtől függően, kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, vagy a Fővárosi Bíróság kizárólagosilletékességét. A jogvita elbírálásakor a magyar jogszabályok alkalmazandóak.

 

12.     Jelenszerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) és a vonatkozó ágazati jogszabályok rendelkezései az irányadók, valaminta távol fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet.

Kötelezettséget vállalunk az alternatív vitarendezésifórum igénybevételére a fogyasztói jogvitáik rendezéséhez. Az Európai Bizottságáltal fejlesztett és üzemeltetett online vitarendezési platformot a linkrekattintva érheti el:
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=HU

Az online vitarendezési platform használata regisztrációt igényel az Európai Bizottság rendszerében, majd bejelentkezés után a fogyasztó benyújthatja panaszát a honlapon keresztül, ha nem sikerült közvetlenül rendeznie a jogvitáját a vállalkozással.
A panasz benyújtását követően az online vitarendezési platform azonnal továbbítja azt az ellenérdekű félnek. Ezt követően az érintetteknek meg kellegyezniük egy alternatív vitarendezési fórumról, amely végső soron el fog járnia közöttük fennálló ügyben. Azokról a fórumokról, amelyek eljárhatnak az esetükben, a platform tájékoztatja a feleket. Amint megszületik a megállapodása vitarendezési fórumról, az online platform oda továbbítja a panaszt.
Ha a feleknek nem sikerül 30 napon belül megegyezniük, vagy ha a platform semtud a benyújtott adatok alapján olyan alternatív vitarendezési fórumotazonosítani, amelynek hatásköre van eljárni, a panasz további feldolgozásáranem kerül sor.

 

Budapest,2020.02.14.

 


Osz-Car Kft.

 

 


OSZ-CAR Kft.,
2040 Budaörs Komáromi u. 20.
Tel: 23 500 187, 23 500 188.
Fax: 23 500 185
Fax-iroda: 23 445 889
Email: osz-car@osz-car.hu
Skype: